Gorenje B800HC manual

Gorenje B800HC
(1)
  • Number of pages: 61
  • Filetype: PDF

B800HC

Nastavni mešalnik

Mikser

Mikser

Blender

Mixer

Mixer

Mixer

Ìèêñåð

Mixér

Mixér

Ìèêñåð

Çì³øóâà÷

Ìåøàëêà

Frullatore

Mixer

Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Instrukcja obs³ugi
I
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Manual de utilizare
Istruzioni per l'uso
Návod na použití
Návod na obsluhu
Használati utasítás
Gebrauchsanweisung
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
RO
CZ
SK
H
BG
PL
UA
RUS
I
D
Gorenje B800HC

Got a question?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Gorenje B800HC or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Gorenje B800HC owners to properly answer your question.

View the manual for the Gorenje B800HC here, for free. This user manual comes under the category Hand Blenders and has been rated by 1 people with an average of a 8. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Gorenje B800HC? Ask your question here

Gorenje B800HC specifications

General
Brand Gorenje
Model B800HC
Product Hand Blender
EAN 3838942162954
Language English
Filetype PDF
Features
Product colour Stainless steel
Rotational speed 17000 RPM
Dishwasher-proof parts
On/off switch
Control type Buttons
Number of speeds 4
Type Stand mixer
Variable speed
Built-in display
Illuminated on/off switch
Non-slip feet
Cord length 1 m
Turbo -, Y
Bowl capacity 1.5 L
Material
Housing material Stainless steel
Bowl material Glass
Housing material Stainless steel
Blending bowl material Glass
Power
Power 800 W
Power 800 W
Packaging content
Measuring cup
Chopper
Measuring cup
Weight & dimensions
Width 167 mm
Depth 167 mm
Height 406 mm
Weight 4400 g
Width 167 mm
Depth 167 mm
Height 406 mm
Weight 4400 g
Packaging data
Package width 380 mm
Package depth 312 mm
Package height 215 mm
Package weight 6200 g
Package width 380 mm
Package depth 312 mm
Package height 215 mm
Package weight 6200 g
Design
Product colour Stainless steel
Dishwasher-proof parts
On/off switch
Type Stand mixer
Illuminated on/off switch
Non-slip feet
Cord length 1 m
Removable bowl
Measuring scale
Detachable blade unit
Easy to clean
Performance
Control type Buttons
Number of speeds 4
Variable speed
Pulse function
Built-in display
Turbo -
Chopper
Bowl capacity 1.5 L
Ice crushing
Display type LED
Rotational speed (max) 17000 RPM
show more

Frequently asked questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Gorenje B800HC.

Is your question not listed? Ask your question here