Gorenje HBX601QB manual

Gorenje HBX601QB
(1)
 • Number of pages: 34
 • Filetype: PDF
 • PALIÈNI MEŠALNIK
  ŠTAPNI MIKSER
  ŠTAPNI MIKSER
  ÐÀÊÀ
  HAND BLENDER
  MANUAL MIXER
  RÆCZNY MIKSER
  ÐÓ×ÍÈÉ Ì²ÊÑÅÐ
  ÌÈÊÑÅÐ
  PONORNÉ MIXÉRY
  TYÈOVÉ MIXÉRY
  KÉZI MIXER
  ÐÚ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
  ÐÓ×ÍÎÉ ÌÈÊÑÅÐ
  MINIPIMER
  Navodilo za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstva za upotrebu
  Instrucþiuni de utilizare
  Návod na obsluhu
  ²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
  Instructions for use
  Návod k obsluze
  Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
  Návod na obsluhu
  Használati útmutató
  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáa
  Istruzioni d'uso
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
  SI
  BIH HR
  BIH SRB MNE
  MK
  GB
  RO
  CZ
  SK
  H
  BG
  PL
  UA
  I
  RUS

  HBX601QB

Gorenje HBX601QB

Got a question?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Gorenje HBX601QB or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Gorenje HBX601QB owners to properly answer your question.

View the manual for the Gorenje HBX601QB here, for free. This user manual comes under the category Blenders and has been rated by 1 people with an average of a 7.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Gorenje HBX601QB? Ask your question here

Gorenje HBX601QB specifications

General
Brand Gorenje
Model HBX601QB
Product Blender
EAN 3838942089503
Language English
Filetype PDF
Features
Product colour Black
Cord length 1 m
Number of speeds 12
Variable speed
Type Hand mixer
Power
Power 600 W
Power 600 W
Material
Blade material Stainless steel
Blade material Stainless steel
Housing material Metal,Plastic
Design
Product colour Black
Type Hand mixer
Ergonomic grip
Easy to clean
Cord length 1 m
Dishwasher-proof parts -
Removable bowl -
Measuring scale
Performance
Number of speeds 12
Variable speed
Control type Buttons
Bowl capacity 0.8 L
Turbo
Pulse function
Weight & dimensions
Weight 900 g
Width 55 mm
Depth 80 mm
Height 390 mm
Packaging data
Package weight 1300 g
Package width 183 mm
Package depth 140 mm
Package height 240 mm
show more

Frequently asked questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Gorenje HBX601QB.

Is your question not listed? Ask your question here