Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 manual

Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627
(1)
  • Number of pages: 3
  • Filetype: PDF

Raclette 8 Oval Stone Grill Party

01.162720.01.001
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na použitie
1
2
3 4
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

www.princesshome.eu

© Princess 2018
[WEEE Logo]

ENInstruction manual

SAFETY
• By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
• The appliance must be placed on a stable,
level surface.
• The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
• Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
• This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
• The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
• The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
PARTS DESCRIPTION
1. Power cord
2. Stone grill plate
3. Baking pan
4. Temperature control knob
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the
device heating at least 5 minutes without food.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
The indicator light will stay on when the thermostat is turned to
maximum, it will only go out when the thermostat is set at a lower level
and that desired temperature has been reached.
USE
Place the grill stone with the shiny side up on the bars. Never place
the cold stone on a preheated device.
Never preheat the device for longer than 30 minutes; the grill stone will
be too hot for optimal use.
Never put material between the grill stone and the heating-element.
It is advisable to grease the grill stone with vegetable oil lightly and
sprinkle it with some salt after preheating, it reduces the sticking on
the grill stone.
Never put frozen ingredients on the hot grill stone.
During heating minor cracks may arise in the stone grill, it is by the
natural expansion of the stone. They have no effect on the functioning
of the device.
If the device is used a few times, the stone gets a permanent dark
color.
Place the pans with food on the reflective surface, under the grill plate.
Never place an empty pan on the reflective surface under the grill
plate.
The pans can also be used to cook meat, make sure it is sliced thin.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
soft cloth.
Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or
steel wool as this will damage the finish.
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
The grill stone is a natural product. Each stone is unique and
depending on the degree of porosity, one stone absorbs more water
than the other. A stone immersed in water can break when it is heated
during the next use.
Never immerse the hot or cold stone in water. Wash the fully cooled
stone with lukewarm water and clean it with a scouring pad. Dry
thoroughly.
Avoid using detergents and other cleaning products.
The grill stone is not dishwasher safe.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at http://
www.service.princess.info/!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
• Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
• De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Netsnoer
2. Steengrillplaat
3. Bakpannetje
4. Temperatuurknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Draai de thermostaat met de klok mee op de hoogste stand en laat het
apparaat minimaal 5 minuten zonder etenswaren voorverwarmen.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
Het indicatielampje blijft branden als de thermostaat op maximum wordt
gezet. Het lampje gaat alleen uit als de thermostaat lager wordt ingesteld
en de gewenste temperatuur is bereikt.
GEBRUIK
Plaats de grillsteen met de glanzende zijde naar boven op het onderstel.
Plaats de koude steen op het apparaat voordat u deze inschakelt en niet
wanneer het verwarmingselement warm is.
Verwarm het apparaat niet langer voor dan 30 minuten; de grillsteen
wordt dan te heet om optimaal te grillen.
Leg nooit aluminiumfolie of iets dergelijks tussen de grillsteen en het
verwarmingselement.
Vet de grillsteen na het voorverwarmen licht in met plantaardige olie en
bestrooi deze met zout. Dit beperkt het aanbakken.
Leg geen bevroren ingrediënten op de hete grillsteen.
Tijdens het verhitten kunnen er kleine scheurtjes in de grillsteen
ontstaan, dit komt door het natuurlijk uitzetten van de steen. Deze
scheurtjes hebben geen effect op het functioneren van het apparaat.
Als het apparaat een paar keer gebruikt is, krijgt de steen een donkere
blijvende verkleuring.
Plaats de pannen met het voedsel op het reflectieve oppervlak onder de
bakplaat. Plaats nooit een lege pan op het reflectieve oppervlak onder de
bakplaat.
De pannetjes kunnen ook worden gebruikt om vlees te bereiden, mits
dun gesneden.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
keukenpapier of een zachte doek.
Reinig de binnenkant en de buitenkant niet met een schuurspons of met
staalwol; dit beschadigt de oppervlakken.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
De grillsteen is een natuurproduct. Elke steen is uniek en afhankelijk van
de mate van poreusheid, de ene steen kan meer water opnemen dan de
andere. Een steen die in water ondergedompeld is, kan bij een volgend
gebruik kapot springen.
De warme of koude steen nooit in water onderdompelen of in water laten
weken. De volledig afgekoelde steen onder een straaltje lauw water
afspoelen en schoonmaken met en schuursponsje. Vervolgens goed
afdrogen.
Gebruik geen afwasmiddelen en andere schoonmaakproducten.
De grillsteen is niet vaatwasmachinebestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op http://
www.service.princess.info/!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
• L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
• Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
• Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
• L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
• La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Cordon d’alimentation
2. Pierre
3. Coupelle
4. Bouton de contrôle de température
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre au
maximum et laissez chauffer l'appareil pendant au moins 5 minutes sans
nourriture.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
L'indicateur lumineux reste allumé si le thermostat est réglé sur le
maximum et s'éteint uniquement si le thermostat est réglé à un niveau
inférieur et que la température voulue est atteinte.
UTILISATION
Placez la plaque sur le support, avec le côté brillant vers le haut. Ne
mettez jamais la plaque froide sur un appareil préchauffé.
Ne préchauffez jamais l'appareil pendant plus de 30minutes, car la
plaque deviendrait trop chaude pour un usage optimal.
Ne mettez jamais une feuille d'aluminium ni quoi que ce soit entre la
plaque et l'élément chauffant.
Il est conseillé de huiler légèrement la pierre à cuire avec de l'huile
végétale et de la saupoudrer d'un peu de sel après préchauffage afin
d'éviter les incrustations.
Ne mettez jamais d'ingrédients congelés sur la plaque chaude.
Pendant le chauffage, la plaque produira peut-être de petits
craquements, car la pierre s'étend naturellement. Cela n'a pas d'effet sur
le fonctionnement de l'appareil.
Au bout de quelques utilisations, la pierre prendra une couleur sombre
définitive.
Déposez les coupelles contenant les aliments sur la surface réflectrice,
sous la plaque chauffante. Ne jamais mettre une coupelle vide sous la
plaque chauffante.
Les coupelles peuvent aussi être utilisées pour la cuisson des viandes à
condition qu'elles soient finement découpées.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier
ou un chiffon doux.
Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur avec des éponges à récurer
abrasives ou en laine d'acier car la surface serait endommagée.
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
La pierre à cuire est une pierre naturelle. Chaque pierre est unique, elle
absorbe plus ou moins d'eau selon sa porosité. Une pierre immergée
dans l'eau peut se briser en chauffant lors de l'utilisation suivante.
N'immergez jamais la pierre dans l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
Lavez la pierre après qu'elle ait complètement refroidi à l'eau tiède et
nettoyez-la avec une éponge abrasive. Séchez soigneusement.
Évitez d'utiliser des détergents et d'autres produits nettoyants.
La plaque de la pierre à cuire ne va pas au lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
http://www.service.princess.info/!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
• Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
• Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
• Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
• Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
• Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Netzkabel
2. Steingrillplatte
3. Backform
4. Temperaturregelknopf
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
Drehen Sie den Thermostaten im Uhrzeigersinn auf die höchste
Einstellung und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne
Lebensmittel aufheizen.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
Die Kontrollleuchte leuchtet kontinuierlich, wenn das Thermostat auf
Maximum gestellt ist. Sie erlischt nur, wenn das Thermostat auf einen
niedrigeren Wert eingestellt wird und die gewünschte Temperatur
erreicht wurde.
GEBRAUCH
Legen Sie den Grillstein mit der glänzenden Seite nach oben auf das
Heizelement. Legen Sie niemals den kalten Stein auf ein aufgeheiztes
Gerät.
Heizen Sie das Gerät niemals länger als 30 Minuten auf, der Grillstein ist
dann für den optimalen Gebrauch zu heiß.
Legen Sie niemals Folie oder andere Gegenstände zwischen den
Grillstein und das Heizelement.
Es wird empfohlen, den Grillstein leicht mit Pflanzenöl einzufetten und
nach dem Vorheizen mit etwas Salz zu bestreuen, um Anhaftungen auf
dem Grillstein zu vermindern.
Legen Sie niemals gefrorene Zutaten auf den heißen Grillstein.
Während des Heizens können kleinere Risse im Grillstein auftreten,
ausgelöst durch die natürliche Ausdehnung des Steins. Diese haben
keine Auswirkungen auf die Funktion des Geräts.
Nachdem das Gerät mehrmals verwendet wurde, bekommt der Stein
eine bleibende dunkle Farbe.
Die mit Speisen gefüllten Pfannen auf die reflektierende Oberfläche
unter der Warmhalteplatte stellen. Niemals eine leere Pfanne unter die
Warmhaltplatte stellen.
Die Pfannen können auch zum Garen von Fleisch verwendet werden,
wenn es dünn geschnitten ist.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
weichen Tuch abwischen.
Die Innen- oder Außenseite nicht mit einem Topfreiniger oder Stahlwolle
reinigen, weil sonst die Oberfläche beschädigt wird.
Das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
Der Grillstein ist ein Naturprodukt. Jeder Stein ist einzigartig und
abhängig von Durchlässigkeitsgrad nimmt ein Stein mehr Wasser auf als
ein anderer. Ein Stein, der in Wasser getaucht wurde, kann zerbrechen,
wenn er für den nächsten Gebrauch erhitzt wird.
Tauchen Sie niemals den heißen oder kalten Stein in Wasser. Waschen
Sie den vollständig abgekühlten Stein mit lauwarmem Wasser und
reinigen Sie ihn mit einem Topfreiniger. Gründlich abtrocknen.
Verwenden Sie keine Waschmittel oder andere Reinigungsprodukte.
Der Grillstein ist nicht für den Geschirrspüler geeignet.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter http://
www.service.princess.info/!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD
• Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
• Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
• El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
• El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
• Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
• El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
• La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Cable de alimentación
2. Parrilla para grill de piedra
3. Bandeja para hornear
4. Mando de control de temperatura
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y
deje que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
El piloto indicador permanecerá encendido cuando el termostato se gire
al máximo, solo se apagará cuando el termostato esté a un nivel más
bajo y se haya alcanzado la temperatura deseada.
Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627

Got a question?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 owners to properly answer your question.

View the manual for the Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 here, for free. This user manual comes under the category Fondues, gourmets & woks and has been rated by 1 people with an average of a 7.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627? Ask your question here

Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 specifications

General
Brand Princess
Model Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627
Product Fondue, gourmet & wok
Language English
Filetype PDF

Frequently asked questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627.

Is your question not listed? Ask your question here