Tescoma 643620 manual

Tescoma 643620
(1)
  • Number of pages: 42
  • Filetype: PDF

Pea sheller

Loupač hrášku

Erbsenschäler

Ecosseur de petits pois

Sguscia piselli

Desgranadora de guisantes

Descascador de ervilhas

Łuskacz grochu

Lúpačka hrášku

Очиститель гороха

- due to improper use incompatible with the Instructions for use
- resulting from an impact, fall or mishandling
- due to unauthorised repairs, or alterations, to the product.
In case of justied complaint please contact your retailer or one of the service centres; for a list
of these please refer to www.tescoma.com.

S NÁVOD K POUŽITÍ

Blahopřejeme k zakoupení výrobku Tescoma a děkujeme za důvěru projevenou naší značce.
V případě potřeby se prosím obraťte na svého prodejce nebo na rmu Tescoma prostřednictvím
www.tescoma.com.

CHARAKTERISTIKA

Loupač hrášku HANDY je vynikající pro rychlé a snadné loupání hrášku, je vyroben z prvotřídní-
ho odolného plastu, opatřen vysoce účinnou vakuovou přísavkou pro rychlé a stabilní uchycení.

POPIS

1. Loupací válce 2. Kryt loupacích válců 3. Rukojeť
4. Hřídel rukojeti 5. Matice rukojeti 6. Zásobník
7. Rukojeť přísavky 8. Přísavka

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím loupač hrášku důkladně umyjte pod tekoucí teplou vodou a osušte, ne-
myjte v myčce.

PŘEMÍSTĚNÍ RUKOJETI

Loupač hrášku je vhodný pro pravoruké i levoruké kuchaře, pro přemístění rukojeti vyšroubujte
matici a rukojeť s hřídelí zasuňte do loupače z opačné strany (obr. A).

UCHYCENÍ PŘÍSAVKOU

Kulatý okraj zásobníku loupače umístěte těsně k okraji hladké vyčištěné pracovní plochy a ru-
kojeť přísavky posuňte směrem k sobě (obr. B). V případě, že se přísavka loupače během použití
uvolní, zkontrolujte, zda je plocha pro uchycení hladká a čistá a loupač znovu přisajte.

POUŽITÍ

Hrachové lusky vkládejte mezi loupací válce naplocho, zbytkem stopky napřed. Několikrát otoč-
te rukojetí loupače po směru hodinových ručiček a hrachový lusk vyloupejte. Vyloupané kuličky
hrášku se shromažďují v zásobníku loupače, prázdné lusky vychází ze zadní strany válců do pře-
dem připravené nádoby – malého talíře, nízké misky apod. (obr. C).
V případě, že během loupání dojde k zablokování lusku mezi válci, nepoužívejte sílu, ale poo-
točte rukojetí krátce zpět.
Pokud během loupání většího množství hrachu ulpí na válcích nečistoty z hrachových lusků,
propláchněte válce loupače pod tekoucí vodou (obr. D).

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Po každém použití loupač otřete vlhkou utěrkou a válce propláchněte pod tekoucí vodou, v pří-
padě většího znečištění demontujte rukojeť a opláchněte ji zvlášť. Po opláchnutí nechejte
všechny části loupače dobře oschnout. Při oplachování dbejte, aby se do prostoru pod přísav-
kou nedostalo větší množství vody, pokud se tak stane, nechejte loupač důkladně vyschnout.

3 ROKY ZÁRUKA

Na tento výrobek je poskytována 3letá záruka, počínaje dnem prodeje.
Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:
- výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací
- na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny.
V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze servis-
ních středisek, seznam na www.tescoma.com.

D GEBRAUCHSANLEITUNG

Wir gratulieren zum Kauf des Produktes Tescoma und danken für Ihr in unsere Marke gezeigtes
Vertrauen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. na die Firma Tescoma
über www.tescoma.com.

EIGENSCHAFTEN

Der Erbsenschäler HANDY ist zum schnellen und leichten Schälen von Erbsenschoten hervor-
ragend, ist aus erstklassigem robustem Kunststo hergestellt, mit einem funktionstüchtigen
Vakuum-Saugfuß zur schnellen und stabilen Befestigung an die Arbeitsäche versehen.

BESCHREIBUNG

1. Schälwalzen 2. Gehäuse der Schälwalzen 3. Gri
4. Welle des Gries 5. Mutter des Gries 6. Vorratsbehälter
7. Gri des Saugfußes 8. Saugfuß

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch den Erbsenschäler gründlich unter ießendem Wasser abspülen und
abtrocknen, nicht spülmaschinengeeignet.

UMSETZUNG DES GRIFFES

Der Erbsenschäler ist für rechts- sowie linkshändige Köche geeignet, um den Gri umzuset-
zen, die Mutter ausschrauben und den Gri mit Welle an der Gegenseite des Erbsenschälers
anbringen (Abb. A).

BEFESTIGUNG MIT DEM SAUGFUß

Den runden Rand des Vorratsbehälters knapp an den Rand der glatten sauberen Arbeitsäche
stellen und den Gri des Saugfußes nach vorne schieben (Abb. B). Wird der Saugfuß des Schäl-
gerät beim längeren Gebrauch gelöst, bitte überprüfen, ob die Fläche zum Fixieren glatt und
sauber ist, und das Fixieren wiederholen.

GEBRAUCH

Erbsenschoten zwischen die Schälwalzen liegend geben, mit dem Stielchenrest nach vorne.
Mit dem Gri des Erbsenschälers mehrmals im Uhrzeigersinn drehen und die Erbsenschote
schälen. Die geschälten Erbsensamen werden im Vorratsbehälter gesammelt, die leeren Scho-
ten fallen aus der Hinterseite der Walzen in ein beigestelltes Gefäß – Dessertteller, niedrige
Schale usw. (Abb. C).
Wird beim Schälen eine Erbsenschote zwischen den Schälwalzen blockiert, bitte keine Gewalt
verwenden, nur mit dem Gri kurz zurückdrehen.
Bleiben beim Schälen einer größeren Menge von Erbsenschoten Verschmutzungen an den
Schälwalzen haften, die Schälwalzen unter ießendem Wasser durchspülen (Abb. D).

WARTUNG UND LAGERUNG

Nach jedem Gebrauch mit feuchtem Tuch abwischen und die Schälwalzen unter ießendem
Wasser abspülen, im Falle einer stärkeren Verschmutzung den Gri demontieren und getrennt
abspülen. Nach dem Abspülen sämtliche Teile des Gerätes gut abtrocknen lassen. Beim Abspü-
len darauf achten, dass unter den Saugfuß keine größere Menge Wasser nicht eindringt; wenn
es geschieht, bitte den Erbsenschäler gründlich trocknen lassen.

3 JAHRE GARANTIE

Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 3 Jahren ab Verkaufsdatum gewährt.
Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich nicht auf folgende Fälle:
- Produktnutzung entgegen der Gebrauchsanleitung
- Stoß- oder Sturzbeschädigungen, ungerechte Handhabung
- nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.
Bei der berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an eine der
Servicestellen Tescoma, die Liste nden Sie auf www.tescoma.com.

F MODE D’EMPLOI

Nous vous félicitons de l’achat d’un produit Tescoma et vous remercions de la conance que vous
accordez à notre marque. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre revendeur habituel
ou directement à la société Tescoma par l’intermédiaire de son site Internet www.tescoma.com.

CARACTÉRISTIQUES

Lécosseur de petits pois HANDY est excellent pour un égrenage rapide et facile des petits pois ;
fabriqué en plastique résistant de première qualité, muni d’une ventouse à vide hautement
ecace pour une xation rapide et stable.

DESCRIPTION

1. Cylindres à écosser 2. Protection des cylindres à écosser 3. Manivelle
4. Axe de manivelle 5. Ecrou de manivelle 6. Réservoir
7. Manche de ventouse 8. Ventouse

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, laver soigneusement l’écosseur à l’eau courante et sécher, ne pas
nettoyer au lave-vaisselle.

DÉPLACEMENT DE LA MANIVELLE

Lécosseur convient aussi bien pour les cuisiniers droitiers que pour les gauchers. Pour déplacer
la manivelle, dévisser l’écrou et insérer la manivelle avec son axe dans l’écosseur du côté opposé
(image A).

FIXATION PAR LA VENTOUSE

Placer le rebord rond du réservoir de l’écosseur tout près du bord de la surface propre et lisse du
plan de travail et pousser le manche de la ventouse vers soi (image B). Si une utilisation pro-
longée entraîne le relâchement de la ventouse de l’écosseur, vérier si la surface de xation est
lisse et propre, et recommencer la xation.

UTILISATION

Introduire les cosses de pois entre les cylindres à écosser à plat, avec le reste de tige en avant.
Tourner plusieurs fois la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre, et égrainer la cosse
de petits pois. Les petits pois égrainés se rassemblent dans le réservoir de l’écosseur, les cosses
vides sortent par la partie arrière des cylindres dans un récipient préparé à l’avance – une petite
assiette, un bol bas, etc. (image C).
Si lors de l’égrainage, une cosse se bloque entre les cylindres, ne pas forcer, mais tourner briè-
vement la manivelle en arrière.
Si lors de l’égrainage d’une grande quantité de petits pois, des impuretés provenant des cosses
restent attachées sur les cylindres, rincer les cylindres de l’écosseur à l’eau courante (image D).

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Après chaque utilisation, essuyer l’écosseur avec un torchon humide et rincer les cylindres
à l’eau courante ; en cas d’encrassement plus important, démonter la manivelle et la rincer sé-
parément. Après le lavage, laisser toutes les parties de l’écosseur bien sécher. Lors du rinçage,
veiller à éviter la pénétration d’une quantité d’eau importante dans l’espace sous la ventouse ;
si c’est le cas, laisser bien sécher l’écosseur.

3 ANS DE GARANTIE

Ce produit fait l’objet d’une garantie de 3 ans à compter de la date d’achat. La garantie ne
s’applique toutefois pas aux cas suivants :
- le produit a été utilisé en opposition au présent Mode d’emploi
- les défauts sont apparus à la suite de chocs, chute ou manipulation non-conforme
- des réparations et modications non autorisées ont été apportées au produit.
En cas de réclamation justiée, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l’un des centres de
service après-vente dont la liste est fournie sur www.tescoma.com

G ISTRUZIONI PER L’USO

Ci congratuliamo con voi per l’acquisto di questo prodotto Tescoma. Grazie per aver scelto Te-
scoma. Per qualsiasi informazione, potete contattare il vs. rivenditore o direttamente Tescoma
al sito web www.tescoma.com.

CARATTERISTICHE

Lo sguscia piselli HANDY è ideale per sgusciare facilmente e velocemente i piselli. E‘ prodotto
in plastica resistente di alta qualità ed è provvisto di una pratica ventosa che consente di ssarlo
saldamente sul piano di lavoro.

DESCRIZIONE

1. Cilindri sgusciatori 2. Coperchio dei cilindri sgusciatori 3. Manovella
4. Impugnatura della manovella 5. Vite della manovella 6. Recipiente
7. Manovella della ventosa 8. Ventosa

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Lavare accuratamente lo sguscia piselli sotto acqua corrente ed asciugare accuratamente prima
del primo utilizzo. Non lavare in lavastoviglie.

RIPOSIZIONARE LA MANOVELLA

Lo sguscia piselli è adatto per essere utilizzato sia per destri che per mancini; per riposiziona-
re la manovella, svitare la vite ed inserire la manovella con l’impugnatura dall’altro lato dello
sguscia piselli (Fig. A).

FISSAGGIO UTILIZZANDO LA VENTOSA

Posizionare il recipiente dello sguscia piselli su una supercie liscia e pulita, quindi girare la
manovella della ventosa verso se stessi (Fig. B). Se durante l’utilizzo la ventosa dello sguscia
piselli dovesse perdere la presa sul piano di lavoro, controllare che la supercie su cui è ssata
sia eettivamente liscia e ben pulita, quindi ssarla nuovamente.

FUNZIONAMENTO

Inserire il baccello del pisello dalla parte dello stelo tra i cilindri sgusciatori. Girare ripetutamen-
te la manovella in senso orario no a quando i piselli non verranno rimossi dal proprio baccello.
I piselli sgusciati verranno accumulati all’interno dell‘apposito recipiente sottostante, mentre
i baccelli vuoti cadranno sul retro dei cilindri dove verranno raccolti in un recipiente appropriato
– piatto, ciotola, ecc. (Fig. C).
Se il baccello dovesse bloccarsi all’interno dei cilindri durante la fase di sgusciatura, non forzare
mai la manovella ma ruotare in senso inverso e iniziare nuovamente l‘operazione.
Se dello sporco dovesse attaccarsi ai cilindri durante la fase di sgusciatura, pulirli bene sciac-
quandoli sotto acqua corrente (Fig. D).

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulire lo sguscia piselli con un panno umido e sciacquare i cilindri sotto acqua corrente dopo
ogni utilizzo; smontare la manovella se eccessivamente sporca e sciacquarla separatamente.
Dopo il risciacquo, lasciare asciugare tutte le altri parti che compongono lo sguscia piselli. Du-
rante il risciacquo non bagnare eccessivamente la ventosa; se ciò dovesse accadere, lasciare
asciugare lo sguscia piselli accuratamente.

GARANZIA 3 ANNI

A questo prodotto viene applicato un periodo di garanzia di 3 anni dalla data di acquisto.
La garanzia non copre i seguenti difetti:

A INSTRUCTIONS FOR USE

We congratulate you on the purchase of this Tescoma product. Thank you for buying Tescoma.
If needed, please contact your retailer or Tescoma at www.tescoma.com.

CHARACTERISTICS

Pea sheller HANDY is excellent for quickly and easily shelling peas. It is made of excellent re-
sistant plastic and has a highly eective vacuum suction knob for easy and stable attachment.

DESCRIPTION

1. Shelling cylinders 2. Cover of the shelling cylinders 3. Handle
4. Handle shaft 5. Handle nut 6. Reservoir
7. Suction knob handle 8. Suction knob

BEFORE FIRST USE

Thoroughly wash the pea sheller under running water and dry it before rst use. Do not wash
in dishwasher.

REPOSITIONING OF THE HANDLE

The pea sheller is suitable for both right-handed and left-handed cooks; to reposition the handle,
unscrew the nut and insert the handle with the shaft into the sheller on the opposite side (Fig. A).

ATTACHMENT USING THE SUCTION KNOB

Place the round edge of the reservoir of the sheller to the very edge of a smooth, cleaned work-
ing surface and move the suction knob handle towards yourself (Fig. B). If the suction knob of
the sheller loosens its grip during use, check if the surface to which it is attached is smooth and
clean and attach it again.

APPLICATION

Insert the pea pods between the shelling cylinders at, with the stem end of the pea pod go-
ing rst. Turn the handle of the sheller several times clockwise until the pea pod is shelled. The
shelled peas accumulate in the reservoir of the sheller, the empty pods go out from the back of
the cylinders into a prepared container – small plate, low bowl, etc. (Fig. C).
If the pod gets lodged between the cylinders while shelling, do not apply force but instead turn
the handle briey backwards.
If any dirt from the pea pods sticks to the cylinders when shelling a large quantity of peas, rinse
the cylinders under running water (Fig. D).

MAINTENANCE AND STORAGE

Wipe the sheller with a moistened dishcloth and rinse the cylinders under running water after
each use; dismantle the handle if excessively dirty and rinse it separately. Leave all parts of the
sheller to dry well after rinsing them. In rinsing, do not allow too much water into the area un-
der the suction knob; if this happens, leave the sheller to dry thoroughly.

3-YEAR WARRANTY

A 3-year warranty period applies to this product from the date of purchase.
The warranty never covers defects:

12 345

678

DESCRIPTION / POPIS / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / DESCRIZIONE

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / OPIS / POPIS / ОПИСАНИЕ

Tescoma 643620

Got a question?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Tescoma 643620 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Tescoma 643620 owners to properly answer your question.

View the manual for the Tescoma 643620 here, for free. This user manual comes under the category Electric graters and has been rated by 1 people with an average of a 9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Tescoma 643620? Ask your question here

Tescoma 643620 specifications

General
Brand Tescoma
Model 643620
Product Electric grater
EAN 8595028446098
Language English
Filetype PDF
Weight & dimensions
Width 160 mm
Depth 160 mm
Height 150 mm
Packaging content
Quantity per pack 1 pc(s)
Features
Product type Rotary grater
Product colour White
Handle(s)
Material Plastic
show more

Frequently asked questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Tescoma 643620.

Is your question not listed? Ask your question here