TriStar GR-2899 manual

TriStar GR-2899
(1)
 • Number of pages: 2
 • Filetype: PDF
 • GR2899

  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1 3
  4
  2

  SERVICE.TRISTAR.EU

  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]

  ENInstruction manual

  SAFETY

  • By ignoring the safety instructions the

  manufacturer can not be hold responsible for

  the damage.

  • If the supply cord is damaged, it must be

  replaced by the manufacturer, its service

  agent or similarly qualified persons in order to

  avoid a hazard.

  • Never move the appliance by pulling the cord

  and make sure the cord can not become

  entangled.

  • The appliance must be placed on a stable,

  level surface.

  • The user must not leave the device

  unattended while it is connected to the supply.

  • This appliance is only to be used for

  household purposes and only for the purpose

  it is made for.

  • This appliance shall not be used by children

  from 0 year to 8 years. This appliance can be

  used by children aged from 8 years and above

  and persons with reduced physical, sensory or

  mental capabilities or lack of experience and

  knowledge if they have been given

  supervision or instruction concerning use of

  the appliance in a safe way and understand

  the hazards involved. Children shall not play

  with the appliance. Keep the appliance and its

  cord out of reach of children aged less than 8

  years. Cleaning and user maintenance shall

  not be made by children unless older than 8

  and supervised.

  • To protect yourself against an electric shock,

  do not immerse the cord, plug or appliance in

  the water or any other liquid.

  • Keep the appliance and its cord out of reach

  of children less than 8 years.

  • The temperature of accessible surfaces may

  be high when the appliance is operating.

  • The appliance is not intended to be operated

  by means of an external timer or a separate

  remote-control system.

  • Surface are liable to get hot during use.

  PARTS DESCRIPTION
  1. Indication light green
  2. Indication light red
  3. Safety lock
  4. Grill plates
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
  voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
  beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  When the device is turned on for the first time, a slight odor will occur.
  This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only
  temporary and will disappear soon.
  USE
  Plug in the socket, the red indication light will light up. Leave the
  device closed without any content to preheat. When the green
  indication light lights up, you will be able to start grilling.
  Slightly grease the anti stick coating of the grill plates with oil or butter.
  During use, the trays and the shell are very hot, Avoid any contact, as
  it can seriously injure you.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both
  halves open.
  Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
  valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service
  website: www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!

  NLGebruiksaanwijzing

  VEILIGHEID

  • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

  veiligheidsinstructies.

  • Als het netsnoer beschadigd is, moet het

  worden vervangen door de fabrikant, de

  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door

  personen met een soortgelijke kwalificatie om

  gevaar te voorkomen.

  • Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer

  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in

  verstrikt kan raken.

  • Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

  ondergrond worden geplaatst.

  • De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

  achterlaten wanneer de stekker zich in het

  stopcontact bevindt.

  • Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

  is.

  • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

  kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan

  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

  door personen met verminderde lichamelijke,

  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

  onder toezicht staan of instructies krijgen over

  hoe het apparaat op een veilige manier kan

  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

  die met het gebruik samenhangen. Kinderen

  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

  apparaat en het netsnoer buiten bereik van

  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

  • Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

  niet onder in water of andere vloeistoffen om

  elektrische schokken te voorkomen.

  • Houd het apparaat en het netsnoer buiten

  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

  • De temperatuur van de toegankelijke

  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het

  apparaat in gebruik is.

  • Het apparaat is niet bedoeld om bediend te

  worden met behulp van een externe timer of

  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

  • Het oppervlak kan heet worden tijdens

  gebruik.

  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Indicatielampje groen
  2. Indicatielampje rood
  3. Veiligheidssluiting
  4. Grillplaten
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning.Voltage:220V-240V 50/60Hz)
  Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
  een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
  Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
  GEBRUIK
  Plaats de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje gaat
  branden. Laat het apparaat zonder inhoud gesloten opwarmen. U kunt
  beginnen met grillen wanneer het groene indicatielampje gaat branden.
  Vet de antiaanbaklaag van de grillplaten lichtelijk in met olie of boter.
  Tijdens het gebruik worden de bakplaten en de behuizing zeer heet,
  vermijd ieder contact; u kunt zich ernstig verwonden.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen
  met beide helften open.
  Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
  schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
  overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!

  FRManuel d'instructions

  SÉCURITÉ

  • Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

  fabricant ne saurait être tenu responsable des

  dommages.

  • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

  doit être remplacé par le fabricant, son

  réparateur ou des personnes qualifiées afin

  d'éviter tout risque.

  • Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas

  entortillé.

  • L'appareil doit être posé sur une surface stable

  et nivelée.

  • Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance

  s'il est connecté à l'alimentation.

  • Cet appareil est uniquement destiné à des

  utilisations domestiques et seulement dans le

  but pour lequel il est fabriqué.

  • L'appareil ne doit pas être utilisé par des

  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

  des personnes présentant un handicap

  physique, sensoriel ou mental voire ne

  disposant pas des connaissances et de

  l'expérience nécessaires en cas de surveillance

  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

  toute sécurité et de compréhension des risques

  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

  cordon d'alimentation hors de portée des

  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

  maintenance utilisateur ne doivent pas être

  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

  plus et sont sous surveillance.

  • Afin de vous éviter un choc électrique,

  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

  dans de l'eau ou autre liquide .

  • Maintenez l'appareil et son cordon

  d'alimentation hors de portée des enfants de

  moins de 8 ans.

  • La température des surfaces accessibles peut

  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.

  • L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec

  un dispositif de programmation externe ou un

  système de télécommande indépendant.

  • La surface peut devenir chaude à l'usage.

  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Voyant vert
  2. Voyant rouge
  3. Verrouillage de sécurité
  4. Plaques de cuisson
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
  que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
  local avant de connecter l'appareil.Tension230V 50/60Hz)
  À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
  perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
  est seulement temporaire et disparaît rapidement.
  UTILISATION
  Branchez la fiche et le témoin rouge s'allume. Laissez l'appareil fermé
  sans contenu pour le préchauffage. Lorsque le témoin vert s'allume,
  vous pouvez commencer à griller.
  Graissez légèrement le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson
  avec de l’huile ou du beurre.
  Pendant utilisation, les plateaux et le corps de l’appareil sont brûlants,
  évitez tout contact pour éviter les blessures graves.
  NETTOYAGE ET MAINTENANCE
  Débranchez la fiche du secteur et laissez l’appareil refroidir ouvert.
  Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une brosse
  douce.
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!

  DEBedienungsanleitung

  SICHERHEIT

  • Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

  der Hersteller nicht für Schäden haftbar

  gemacht werden.

  • Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom

  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich

  qualifizierten Personen ersetzt werden, um

  Gefahren zu vermeiden.

  • Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen

  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das

  Kabel nicht verwickelt.

  • Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

  Fläche platziert werden.

  • Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,

  während es am Netz angeschlossen ist.

  • Dieses Gerät darf nur für den

  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

  • Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8

  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

  eingeschränkten körperlichen, sensorischen

  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

  unterrichtet wurden und die damit verbundenen

  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

  und sein Anschlusskabel außerhalb der

  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

  von Kindern vorgenommen werden, es sei

  denn, sie sind älter als 8 und werden

  beaufsichtigt.

  • Tauchen Sie zum Schutz vor einem

  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das

  Gerät niemals in Wasser oder sonstige

  Flüssigkeiten.

  • Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel

  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8

  Jahren.

  • Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen

  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

  • Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer

  oder einem separaten Fernbedienungssystem

  betrieben werden.

  • Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß

  werden.

  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Grüne Kontrollleuchte
  2. Rote Kontrollleuchte
  3. Sicherheitsverriegelung
  4. Grillplatten
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.(Hinweis: Stellen Sie
  vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät
  angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt.Spannung: 220V-240V50/60Hz)
  Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
  leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
  ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
  verschwindet bald.
  GEBRAUCH
  Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose; die rote Kontrollleuchte
  leuchtet auf. Lassen Sie das Gerät geschlossen und ohne
  vorzuheizenden Inhalt. Wenn die grüne Kontrollleuchte leuchtet, können
  Sie mit dem Grillen beginnen.
  Fetten Sie die Antihaftbeschichtung der Grillplatten leicht mit Öl oder
  Butter ein.
  Bleche und Formen werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden
  Sie jeglichen Kontakt, da Sie sich ernsthaft verletzen könnten.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
  abkühlen, indem Sie beide Hälften offen stehen lassen.
  Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder einer
  weichen Bürste.
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

  ESManual de instrucciones

  SEGURIDAD

  • Si ignora las instrucciones de seguridad,

  eximirá al fabricante de toda responsabilidad

  por posibles daños.

  • Si el cable de alimentación está dañado,

  corresponde al fabricante, al representante o a

  una persona de cualificación similar su

  reemplazo para evitar peligros.

  • Nunca mueva el aparato tirando del cable y

  asegúrese de que no se pueda enredar con el

  cable.

  • El aparato debe colocarse sobre una superficie

  estable y nivelada.

  • El usuario no debe dejar el dispositivo sin

  supervisión mientras esté conectado a la

  alimentación.

  • Este aparato se debe utilizar únicamente para

  el uso doméstico y sólo para las funciones para

  las que se ha diseñado.

  • Este aparato no debe ser utilizado por niños de

  0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por

  niños a partir de los 8 años y por personas con

  capacidades físicas, sensoriales o mentales

  reducidas, o que no tengan experiencia ni

  conocimientos, sin son supervisados o

  instruidos en el uso del aparato de forma

  segura y entienden los riesgos implicados. Los

  niños no pueden jugar con el aparato.

  Mantenga el aparato y el cable fuera del

  alcance de los niños menores de 8 años. Los

  niños no podrán realizar la limpieza ni el

  mantenimiento reservado al usuario a menos

  que tengan más de 8 años y cuenten con

  supervisión.

  • Para protegerse contra una descarga eléctrica,

  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en

  el agua o cualquier otro líquido.

  • Mantenga el aparato y el cable fuera del

  alcance de los niños menores de 8 años.

  • La temperatura de las superficies accesibles

  puede ser elevada cuando funcione el aparato.

  • El aparato no está diseñado para usarse

  mediante un temporizador externo o un sistema

  de control remoto independiente.

  • La superficie puede calentarse durante el

  uso.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Piloto verde
  2. Piloto rojo
  3. Cierre de seguridad
  4. Placas del grill
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
  tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
  Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
  la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
  Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
  olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
  minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
  USO
  Enchufe en la toma de corriente; el piloto rojo se encenderá. Deje
  cerrado el dispositivo sin nada para precalentar. Cuando el piloto verde
  se encienda, puede empezar a preparar alimentos en la parrilla.
  Engrase ligeramente la capa antiadherente de las placas del grill con
  aceite o mantequilla.
  Las placas y la cubierta del aparato estarán muy calientes mientras se
  utilice, evite cualquier contacto porque se podría lesionar seriamente.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe con
  las dos mitades abiertas.
  Limpie las placas con un paño húmedo o con un cepillo suave.
  Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
  aparato.
  No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
  no se puede lavar en el lavavajillas.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
  el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
  para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
  original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
  compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
  página web de servicio: www.service.tristar.eu
  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.
TriStar GR-2899

Got a question?

Number of questions: 0

Do you have a question about the TriStar GR-2899 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other TriStar GR-2899 owners to properly answer your question.

View the manual for the TriStar GR-2899 here, for free. This user manual comes under the category Barbecues and has been rated by 1 people with an average of a 9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar GR-2899? Ask your question here

TriStar GR-2899 specifications

General
Brand TriStar
Model GR-2899
Product Barbecue
EAN 8713016032485
Language English
Filetype PDF
Design
Form factor Tabletop
Built-in capability
Product colour Grey,Stainless steel
Cooking surface shape Square
Housing material Stainless steel
Cooking surface (W x D) 255 x 155 mm
Top surface type Griddle
Lid
Lid features Locking lid
Non-stick coating
Performance
Total power 1000 W
Type Contact grill
Heat source Electric
Adjustable thermostat
Low fat function
Ergonomics
Easy to clean
Legs
Castor wheels
Cord storage
Non-slip feet
LED indicators Power,Ready
Lid material Stainless steel
Weight & dimensions
Package width 255 mm
Package depth 320 mm
Package height 115 mm
Package weight 2500 g
Weight 2000 g
Width - mm
Depth - mm
Height - mm
Package width 255 mm
Package depth 320 mm
Package height 115 mm
Package weight 2500 g
Weight 2000 g
Width - mm
Depth - mm
Height - mm
Weight 2000 g
Width - mm
Depth - mm
Height - mm
Logistics data
Products per pallet 120 pc(s)
Products per pallet 120 pc(s)
Technical details
Form factor Square
Product colour Grey,Stainless steel
Housing material Stainless steel
Adjustable thermostat
Easy to clean
Cord storage
Non-slip feet
LED indicators Power,Ready
Non-stick coating
Power
Power 1000 W
Power 1000 W
Features
Form factor Square
Built-in capability
Product colour Grey,Stainless steel
Housing material Stainless steel
Cooking surface (W x D) 255 x 155 mm
Top surface type Griddle
Lid
Lid features Locking lid
Adjustable thermostat
Easy to clean
Legs
Cord storage
Non-slip feet
LED indicators Power,Ready
Non-stick coating
Packaging data
Package width 255 mm
Package depth 320 mm
Package height 115 mm
Package weight 2500 g
show more

Frequently asked questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the TriStar GR-2899.

Is your question not listed? Ask your question here